Spire Logo

Spire – Medlemsvilkår

1 Avtalen og partene

Denne avtalen består av disse medlemsvilkårene, Spires personvernerklæring, opplysninger gitt i forbindelse med bestillingen og de samtykker du gir i tilknytning til tjenesten. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Når du registrer deg som støttemedlem i én eller flere av organisasjonene som benytter seg av Spire sine tjenester inngår du en avtale med Spire.

Partene i avtalen er deg som støttemedlem og Spire App AS, omtalt i denne avtalen som Spire.

Du er forpliktet til å gjøre deg kjent med og akseptere denne medlemsavtalen.

Fordelsprogrammet blir lansert høsten 2021. Aktivering av fordelsprogrammet iverksettes fra egen kommunikasjon dersom du kjøper støttemedlemskap før det er lansert, eller samtidig dersom du kjøper støttemedlemskap etter lansering.

Tilgang på medlemsfordeler gjennom fordelsprogrammet har en aldersgrense på 15 år.

2 Opptjening av bonus og andre fordeler

Medlemsfordelene inkludert i Støttemedlemskapet omfatter et fordelsprogram. Du sparer bonus ved kjøp av bonusgivende varer og tjenester fra fordelspartnere til den/de organisasjonen(e) du er støttemedlem til1. Ved bonusgivende kjøp betaler fordelspartner en pengesum til Spire omtalt i denne avtalen som Bonusverdi. En andel av Bonusverdien tilfaller deg som kjøper og utgjør din disponible bonus, heretter omtalt som «bonus».

Din oversikt over fordelspartnere og hvilke bonusgivende varer og tjenester de tilbyr finner du i mobilapplikasjonen («Spire-appen»). Merk at noen av organisasjonene kan også ha egne mobilapplikasjoner som kan benyttes.

I Spire-appen finner du også informasjon om dine kjøp og oppspart bonus. Bonusen din vises som disponibel eller tentativ.

Bonus er disponibel ved det tidspunktet Spire kan verifisere opphavet for bonus og at oppgjøret fra fordelspartner er gjennomført og bekreftet.

Tentativ bonus indikerer bonus som er registrert, men som venter på å bli verifisert og godkjent. Tentativ bonus vil innen rimelig tid bli gjort tilgjengelig som disponibel bonus, med mindre det inntreffer forbehold som beskrevet i seksjon 2.4.

2.1 Opptjening av bonus ved hjelp av kontonummer og bankkort i fysiske butikker

Du får bonus hver gang du benytter bankkort tilknyttet registrerte kontonummer eller andre godkjente og registrerte betalingsmåter i butikker tilknyttet BankAxept sin infrastruktur. Det er først når du har mottatt bekreftelse fra Spire om at kontonummeret er registrert, at bonusopptjeningen ved betaling med bankkortet tilknyttet kontonummeret kan starte. Du kan kun registrere kontonummer til konti du selv disponerer.

2.2 Opptjening av bonus ved nettkjøp

For å tjene opp bonus på nettkjøp må du være logget inn på Spire-appen og benytte lenken tilknyttet fordelspartner for å gjennomføre et bonuskjøp. Hvis man skal gjøre flere kjøp må lenkene benyttes på nytt før hvert kjøp. Bonus registreres ved en kvalifisert nett-transaksjon [1] .

2.3 Beregning av bonus og forbehold

Bonus beregnes forskjellig avhengig av fordelspartner, produkter og andre forhold. Grunnlaget for beregningen kommuniseres i Spire-appen. Spire tar forbehold om feil i beregning, og har ikke ansvar for manglende bonus hvis feil oppstår – uavhengig om feil oppstår hos støttemedlem, tjenesten, fordelspartner eller tredjepart.

2.3.1 Forbehold opptjening av bonus i fysisk butikk

Ved kjøp og opptjening av bonus i fysisk butikk forbeholder Spire seg retten til å korrigere bonus som er godskrevet ved en feil, også i tilfeller hvor feilberegninger skyldes forhold på Spires side, samt bonus opptjent i strid med medlemsvilkårene eller lov. Retten til korrigering gjelder selv om bonusen er brukt før feilen ble oppdaget.

2.3.2 Forbehold opptjening av bonus fra nettkjøp

Ved kjøp og opptjening av bonus via lenke i Spire-appen for nettkjøp, kan kjøp bli vurdert for ikke å være en kvalifisert nett-transaksjon av fordelspartner. Bonus vil da ikke bli registrert eller vil bli slettet/avvist i ettertid. Eksempler på situasjoner som kan føre til at et kjøp ikke blir regnet som en kvalifisert transaksjon:

Kjøp som helt eller delvis avbestilles, returneres, endres eller byttes
Kjøp som avbrytes grunnet problemer med betaling
Kjøp som avbrytes grunnet tekniske problemer hos fordelspartner
Kjøp som ikke kan fullføres grunnet mangler hos fordelspartner
Kjøp som kombineres med rabattkoder, kupongkoder, personlige tilbud, andre fordelsprogrammer eller rabatter
Kjøp som registreres på en brukerkonto som er stengt
Kjøp som er falske eller på annen måte gjennomføres for å tilegne seg bonus uten intensjon om å benytte produktet eller tjenesten solgt av Partner
Kjøp hvor du ikke har aktivert lenke fra Spire-appen før kjøp
Kjøp hvor ikke hele bestillingen gjennomføres på nett

Støttemedlem som har spørsmål knyttet til bonus ved kjøp i butikk eller gjort via Spire-appen for nettkjøp skal kontakte Spire. Brukere skal ikke kontakte fordelspartnere eller tredjepart direkte med spørsmål relatert til bonus.

3 Kundedialog

For å administrere medlemsavtalen vil vi sende deg kvartalsvis e-post og i enkelte tilfeller SMS. Dette kan for eksempel være oversikt over saldo og bonussparing.

For å gi deg best mulig grunnlag for å spare bonus kan Spire og organisasjonene du er støttemedlem hos, sende deg e-poster, SMS og push-varslinger via Spire-appen. Du kan reservere deg mot varslinger ved å kontakte oss på nettsidene eller på support@spireapp.no. Les mer i vår personvernerklæring.

Hvilke organisasjoner og fordelspartnere du ønsker å motta dialog fra og grad av personalisering kan du selv styre på din profilside.

4 Bruk av bonus

Din disponible bonus kan benyttes til å kjøpe merkede varer og tjenester i Spire-appen og ved godkjente forhandlere. Hvilke varer og tjenester som kan kjøpes for disponibel bonus samt oversikt over godkjente forhandlere blir kommunisert i Spire-appen.

5 Oppsigelse av medlemskapet

Du kan si opp medlemskapet ved å sende skriftlig oppsigelse til kontakt@spirebysolv.no. Opptjening av bonus opphører samtidig med at oppsigelsen er registrert.

Du kan fortsatt benytte disponibel bonus til kjøp av varer og tjenester i Spire-appen eller hos godkjente forhandlere etter opphør av medlemskapet, eller donere bonusen til en eller flere av organisasjonene som benytter seg av Spire sine tjenester.

Opptjent bonus tilfaller Spire dersom de ikke er brukt eller donert innen tre år etter lovens foreldelsesfrist. Foreldelsesfristen løper fra opptjeningstidspunktet.

Ved brudd på Spires medlemsbetingelser, misbruk av fordelsprogrammet eller annet mislighold, forbeholder Spire seg retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

Ved endring i vilkår som krever aktiv aksept, og der du som støttemedlem ikke ønsker å gi fornyet aksept, forbeholder Spire seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom Spire beslutter å avvikle medlemskonseptet.

6 Administrasjon og vedlikehold av medlemskapet

Du er selv ansvarlig for å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt til Spire, så snart som mulig. På profilsiden i Spire-appen kan du endre personlige opplysninger. Ønsker du å endre opplysninger som du ikke kan legge inn selv må du ta kontakt på kontakt@spirebysolv.no.

Spire har ikke ansvar for manglende opptjening av bonus eller at du ikke får benyttet deg av tilbud og tjenester som følge av at dine personopplysninger ikke er korrekte og oppdaterte.

6.1 Nettkjøp

Spire har en berettiget interesse i at bonus beregnes korrekt ut fra medlemsvilkår, og i å hindre misbruk og feil for medlem eller partner. Spire forbeholder seg retten til å etterspørre ordrebekreftelse for nettkjøp iverksatt fra en lenke i Spireappen før bonus kan godskrives, for eksempel ved særlig store beløp og/eller hyppige transaksjoner, for å unngå feilregistrerte bonustransaksjoner eller avdekke eventuelle brudd på Spires medlemsvilkår. Det samme gjelder ved mistanke om annen misbruk.

7 Angrerett

Ønsker du å benytte deg av angreretten må du gi oss beskjed om at du angrer kjøpet senest innen 14 dager etter at du kjøpte støttemedlemskapet. Du kan benytte angrerettskjemaet som blir lagt ved kjøpsbekreftelsen du har mottatt på epost.

Ved bruk av angreretten må støttemedlemskapet leveres tilbake. Kjøper dekker alle kostnader knyttet til retur av medlemskapet. Spire er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Spire fikk melding om støttemedlemmets beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt eventuelle fordeler støttemedlemmet har benyttet seg av før bruk av angreretten.

8 Sikkerhet

Spire vil iverksette sikkerhetsmessige tiltak som sørger for at dine opplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang og bruk. Dersom du bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ønsker å bo og leve helt anonymt, ber vi deg allikevel gjøre en egen vurdering av hvorvidt det er fornuftig å bli medlem av Spire.

Støttemedlemskap er personlig, og det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din brukerkonto. Du må ikke dele ditt passord eller innloggingsdetaljer med andre. Ved mistanke om uberettiget bruk av ditt medlemskap, må du ta kontakt med kundeservice.

9 Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon på registrering og beregning av bonus, kan Spire forlange å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget.

10 Force Majeure

Skulle det oppstå hendelser utenfor Spires kontroll, eller en situasjon som Spire ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, kan dette hindre Spire fra å oppfylle sine avtaleforpliktelser, for eksempel ved registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester. I slike tilfeller opphører Spires forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

11 Endring i medlemsvilkår

De til enhver tid gjeldende avtalevilkår vil være tilgjengelig på spireapp.no. Spire, våre organisasjoner og fordelspartnere står til enhver tid fritt til å endre medlemsbetingelser, herunder regler for beregning av bonus. Slike endringer vil bli kommunisert på e-post. Skulle en endring være av en slik karakter at du ikke lenger ønsker å være støttemedlem kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.

12 Overdragelse av avtalen

Spire forbeholder seg retten til å helt eller delvis overføre sine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen til et annet selskap.

13 Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres ved kjøperens verneting.


1 «Kvalifisert nett-transaksjon» betyr Transaksjon eller Kjøp iverksatt fra en lenke til nettkjøp tilknyttet en fordelspartner gjort tilgjengelig i innlogget mobilapplikasjon som kvalifiserer for bonus. For at et nettkjøp skal kvalifisere for bonus må fordelspartner først bekrefte overfor Spire at nettkjøpet er genuint, og ikke er avbestilt, byttet eller returnert, og at bonusverdi er betalt til Spire til videre fordeling hos de organisasjonene som er bonusmottakere i tillegg til deg som bruker.